FAMILII
CARE
PROSPERĂ

Centrul pentru Familie a fost înființat în anul 2001 pentru a preveni abandonul bebelușilor și al copiilor în orfelinate.

Centrul pentru Familie România se anga­jează să creeze un mediu sigur și încu­ra­ja­tor în care famili­ile pot pros­pera și copiii pot crește. Pro­gramele și ser­vici­ile sale oferă instru­mente și resurse pentru ca famili­ile să depășească provocările și să con­stru­iască relații put­er­nice. Împut­er­nicind famili­ile să pros­pere, aso­ci­ația pro­movează bunăstarea comunității. 

Mai multe despre Centrul pentru Familie

În 1999, Margie Vincent a pornit în prima sa călă­to­rie în România cu scopul de a facilita cursuri de formare în asis­tență mater­nală și asis­tență socială. În timpul primei vizite și‑a dedicat timp și ca vol­un­tar într-un orfe­li­nat situat în Craiova. În anul următor, Margie a decis să se mute la Râmnicu Vâlcea, unde a locuit încă șase ani. Aceasta s‑a întâm­plat în anul 2001 când a făcut o rugă­ci­une sinceră, căutând îndrumări despre cum să prevină aban­donul copi­ilor în orfe­li­nate. Ca urmare a rugă­ci­u­nii ei, a fost înfi­ințată Aso­ci­ația Centrul pentru Familie.

Aso­ci­ația Centrul pentru Familie este o orga­ni­za­ție axată pe val­o­rile creș­tine, care își propune să încu­ra­jeze famili­ile să pros­pere. Prin diverse ser­vicii gra­tu­ite, cum ar fi asis­tență socială, îngri­jire pe timpul zilei, grupuri suport pentru mame, cursuri pentru părinți, ore de gătit și asis­tență cu pachete ali­mentare, echipa noastră ded­i­cată cola­bore­ază și lucrează împre­ună. Suntem conduși de un anga­ja­ment comun de a întruchipa iubirea lui Dum­nezeu și de a ne asigura că famili­ile nu numai că supraviețui­esc, ci și pros­peră. Împre­ună facem efor­turi supli­mentare pentru a crea un mediu încu­ra­ja­tor în care dragostea, spri­jinul și dez­voltarea să fie în centrul atenției. Mis­i­unea noastră este de a împut­er­nici famili­ile, ajutându-le să depășească provocările, să săr­bă­tore­ască real­izările și să pună o bază solidă pentru un viitor mai luminos.

Raport Anual

Descăr­cați acum Rapor­tul nostru anual 2023 pdf pentru o prezentare gen­er­ală concisă a activ­ității Cen­tru­lui pentru familie.

Există expre­sia „Este nevoie de un sat pentru a crește un copil”. Noi intâl­nim multe familii care nu au pro­priul lor sat și astfel pentru multe dintre ele, CPF devine satul lor”

Camelia

(Director CPF)

„CPF nu este doar despre pro­grame și ser­vicii. CPF este un loc în care se mod­e­lează dragostea și edu­cația, nu am mai fost într-un mediu ca acesta până acum. Este un loc diferit. Este un loc în care mi-ar plăcea să lucrez”.

Coleg asis­tent social

“Am fost atât de supărată, atât de mult timp… dar am învățat să fiu bună și acum vreau să‑i ajut și pe alții”.

Denisa

(Nume schimbat pentru protejarea datelor personale)

„Ați devenit ca familia mea, m‑ați ajutat așa cum o face un părinte”.

Cristina

(Nume schimbat pentru protejarea datelor personale)

„Centrul pentru Familie este un loc minunat. Copilul meu este iubit și prețuit aici. Acesta este un loc sigur pentru mine și copilul meu”

Mariana

(Nume schimbat pentru protejarea datelor personale)

Echipa noastră

Echipa noastră este despre a lucra împre­ună, susțin­ută de un anga­ja­ment comun de a întruchipa dragostea lui Dum­nezeu și de a ne asigura că famili­ile nu numai că supraviețui­esc, ci și pros­peră și înflo­resc cu ade­vărat. Suntem împre­ună și depunem efor­turi supli­mentare pentru a crea un mediu în care iubirea, spri­jinul și dez­voltarea să fie în centrul atenției. Împut­er­nicim famili­ile să depășească provocările, să săr­bă­tore­ască real­izările și să sta­bilească o bază solidă pentru un viitor mai luminos. 

Camelia s‑a ală­tu­rat Cen­tru­lui pentru Familie în anul 2003 și a devenit direc­tor în anul 2006, când fonda­torul CPF s‑a întors în Noua Zeelandă.

Ramona este liderul echipei de îngri­jire pe timpul zilei; s‑a ală­tu­rat CPF în anul 2005.

Tot în Echipa de îngri­jire pe timpul zilei se află Amelia, edu­ca­tor spe­cial­izat, care a lucrat cu noi timp de 7 ani și apoi s‑a ală­tu­rat din nou echipei în anul 2022.

Sorina, asis­tent medical, din echipa de îngri­jire pe timpul zilei, s‑a ală­tu­rat echipei în anul 2021.

Doina, asis­tent social, s‑a ală­tu­rat echipei în anul 2016.

Camelia: Director

Ramona: Liderul echipei de îngrijire pe timpul zilei

Amelia: Educator Specializat

Sorina: Asistent Medical

Doina: Asistent Social

Membrii Consiliului Director

îMargie Vincent – Președ­inte
Margie a călă­torit pentru prima dată în România în 1999 pentru a facilita cursuri de for­marea în asis­tență mater­nală și asis­tență socială. În timpul șederii sale inițiale a lucrat și ca vol­un­tar într-un orfe­li­nat din Craiova. Margie s‑a mutat în anul următor la Râmnicu Vâlcea unde a locuit încă 6 ani.

În anul 2001, ea a răspuns la o rugă­ci­une în care a între­bat: „Ce pot să fac Doamne?” pentru a preveni aban­donarea copi­ilor în orfe­li­nate – rugă­ci­unea ei a dus la înfi­ințarea Cen­tru­lui pentru Familie.

Petre Negru – Vicepreșed­inte
Petre, inginer pen­sionar, este impli­cat activ în bis­er­ica locală. Petre s‑a ală­tu­rat înfi­ințării CPF și a con­tin­uat să fie un membru activ, aducând înțelep­ci­unea și sta­bil­i­tatea sa în Con­sil­iul Direc­tor. Ne bucurăm adesea de călă­to­ria CPF și de minunea că suntem, încă aici, de peste 22 de ani.

Rafaela Răd­ulescu – Membru
Rafaela a fost prima per­soană anga­jată la CPF. Rolul ei a fost în îngri­jirea pe timpul zilei, dar ea a fost adesea și tra­ducă­toare pentru Margie, în primii ani, până în anul 2005. Câțiva ani mai târziu, Rafaela și‑a adus con­tribuția ca membru al Con­sil­i­u­lui Director.


Florin Păsat – Membru
În 2020, Florin a devenit membru al Con­sil­i­u­lui Direc­tor. El vine cu cunoșt­ințe din afaceri și men­torat și cu unele abil­ități IT foarte necesare.

Cristi & Irina Ciu­culescu – Membri
Cristi si Irina păs­toresc Bis­er­ica „Bunul Păstor” din Râmnicu Vâlcea. Ei vin și con­tribuie, în Con­sil­iul Direc­tor, cu mulți ani de expe­riență în lucrarea bis­ericească și comu­ni­tară și cu o min­unată vital­i­tate pentru viața creștină.

Mihaela Hoidrag – Membru
Mihaela este cadru didac­tic și are un simț sincer al chemării lui Dum­nezeu de a se implica în comu­ni­tatea ei. Deși este unul dintre cei mai noi membri ai Con­sil­i­u­lui, care ni s‑a ală­tu­rat în 2022, Mihaela ne pune, deja, în legă­tură cu alții, în rugă­ci­unea pentru CPF.

Margie Vincent

Petre Negru

Rafaela Radulescu

Florin Pasat

Cristi Ciuculescu

Irina Ciuculescu

Mihaela Hoidrag

Domeniile noastre de activitate

Pentru a ajuta famili­ile să pros­pere, CPF a creat un loc minunat și unic în care toată lumea este întâmp­inată cu brațele deschise. Înțelegem perfect că fiecare copil, părinte și viz­ita­tor care vine la centrul nostru este special și foarte important.

Prețuim și apre­ciem pe toată lumea, la fel cum ne prețuiește Dum­nezeu pe fiecare dintre noi. Comu­ni­tatea noastră se referă la dragoste și sprijin, asig­urându-ne că famili­ile pot crește și pot fi sănă­toase. Suntem aici pentru a crea un spațiu sigur și prim­i­tor în care toată lumea se simte inclusă și poate găsi bucurie și împlinire.

Ser­vici­ile noastre gra­tu­ite includ:

Deveniți parte din CPF abonându-vă la bulet­inul nostru infor­ma­tiv sau făcând o donație. Pro­cedând astfel, veți deveni membru deplin care va primi actu­al­izări reg­u­late. Vă invităm cu căldură să faceți parte din munca noastră cu unele dintre cele mai vul­ner­a­bile familii din România.

Asistență Socială

Centrul de Zi

Grup Suport pentru Mame

Cursuri pentru Părinți

Ore de gătit

Pachete alimentare

Ajutând familiile
Prosperăm împreună!

Adresa:

Râmnicu. Vâlcea, Str. Avram Iancu, nr.7, Jud. Vâlcea

Email

Telefon

+4 074 563 8477
+4 078 777 1546

Numeri 6

Binecuvântarea Lui să fie asupra voastră
Și a o mie de generații
Și a familiei și a copiilor tăi
Și a copiilor copiilor lor.